top of page

RENDITINGIMUSED

NB! Soovitame enne allkirjastamist lepinguga põhjalikult tutvuda ja tutvuda kõigi detailidega. Kontakt on siduv ka siis, kui te pole selle sisust ja kontseptsioonist õigesti aru saanud.
RIMTEC OÜ

Reg. Code: 14950099

Address: Värsi 61, 10919 Tallinn, Eesti

KARAVAANI RENDI TINGIMUSED

Haagissuvila rentimist reguleerib rendiperioodi alguses Kliendi (Kasutaja) ja Rendifirma vahel sõlmitav rendileping.

1. Haagissuvila kasutustingimused:
1.1. Kasutaja peab tingimustega nõustuma ja kasutama haagissuvilat vastavalt käesolevatele tingimustele ka kõigi teiste oma seltskonna liikmete nimel, kes renditud haagissuvilat juhtima hakkavad.

1.2. Kasutaja on kohustatud mitte kasutama haagissuvilat ebaseaduslikuks tegevuseks või keelatud eesmärkidel.

1.3. Kasutaja on kohustatud mitte andma haagissuvilat kolmandatele isikutele kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui Rendifirma on selle kohta märke üürilepingusse teinud. Haagissuvila kolmandale isikule kasutusse andmisel on Kasutaja kohustatud selgitama rendilepingu tingimusi. Haagissuvila kolmandale isikule kasutusse andmisel ei vabane Kasutaja vastutusest ja võtab enda kanda tagajärjed vastavalt käesolevatele tingimustele.

1.4. Kasutaja või teine juht on kohustatud veenduma haagissuvila tehnilises seisukorras ning hoidma seda tehnilist seisukorda sõidu ajal. Tehnilise rikke korral on Kasutaja kohustatud lõpetama haagissuvila kasutamise kuni rikke kõrvaldamiseni. Kui haagissuvila rike põhjustab haagissuvila kahjustamist, katab haagissuvila remondiga seotud kulud Kasutaja.

2. Dokumentatsioon
2.1. Kasutaja peab olema vähemalt 21-aastane, omama vähemalt B-kategooria luba ja vähemalt kaheaastast juhtimiskogemust.

3. Kasutaja kohustused
3.1. Kasutaja on kohustatud haagissuvila enne kasutusse võtmist üle vaatama ja veenduma, et see on tehniliselt korras. Allkiri lepingul kinnitab kaebuste ja pretensioonide puudumist.

3.2. Haagissuvila parkimisel on Kasutaja kohustatud lukustama haagissuvila uksed ja haagise konksu. Kasutaja peab tagama haagissuvila ohutuse ja soovitavalt jätma haagissuvila ööseks valvega parklasse.

3.3. Kasutaja on kohustatud tagama haagissuvila dokumentatsiooni ja võtmete säilimise ning kasutama haagissuvilat vastavalt heale tavale ja tootja juhendis antud juhistele.

3.4. Kasutaja on kohustatud tasuma Rendifirmale kõik rendiperioodi jooksul tekkinud trahvid (vale parkimine, parkimise rikkumine, liiklusrikkumine jne). Rendifirmal on õigus nõuda eelnimetatud trahvide tasumist 6 kuu jooksul, kui Kasutaja on jätnud need maksmata ja need tekivad pärast rendiperioodi lõppu. Selliste pretensioonide korral on Kasutaja kohustatud nõustuma kohese sundtäitmisega.

4. Kasutaja vastutus
4.1. Kasutaja vastutab haagissuvila hävimise, kadumise või kahjustumise eest rendiperioodil. Kasutaja ei vastuta haagissuvila tavapärase kulumise eest rendiperioodil.

4.2. Liiklusõnnetuse või kolmanda isiku poolt tekitatud kahju kannab Kasutajale kahju summas, mida kindlustus ei kanna, sh omavastutuse limiit on 200 EUR. Kasutaja vastutab kõikide puuduvate või asendatud osade ja lisade eest.

4.3. Kui haagissuvilat kahjustab Kasutaja ise või kolmandad isikud, kannab kahjud Kasutaja.

4.4. Kui Kasutaja või kolmas isik on oma tegevusega (teo või tegevusetuse) tekitanud Rendifirmale või kolmandale isikule kahju tahtlikult, kannab kõik kahjud Rendifirma.

4.5. Joobeseisundis või teise juhi süül tekitatud kahjud kannab täielikult Kasutaja.

4.6. Kui Kasutaja annab haagissuvila üle kolmandatele isikutele, kannab Rendifirmale või kolmandatele isikutele tekitatud kahjud Kasutaja. Varguse korral kannab kõik kahjud Kasutaja.

4.7. Kui Rendifirmale tagastatud haagissuvila vajab remonti Kasutaja tegevuse või tegevusetuse tõttu, tasub Kasutaja lisaks remondikuludele ka lepingus kokkulepitud rendipäeva tasu.

4.8. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahju kannab Kasutaja.

4.9. Kui haagissuvila dokumente või võtmeid ei tagastata või haagissuvila tagastatakse defektse varustusega, tasub Kasutaja iga kadunud või puuduva dokumendi või eseme eest leppetrahvi summas 200 EUR.

4.10. Kui haagissuvila tagastatakse seest väga määrdunud, on Kasutaja kohustatud tasuma koristustasu ja leppetrahvi 100 EUR.

4.11. Haagissuvila Kasutaja poolt hülgamisel tasub Kasutaja lepingujärgset tasu ostuväärtuse ulatuses.

4.12. Kasutaja võtab endale vastutuse vastavalt Rendifirma omavastutuse põhimõtetele ja tasub Rendifirmale rendifirmale määratud trahvid, mis on põhjustatud rendifirmast.Kasutaja tegu või tegevusetus (sh haagissuvila vargus või hävitamine - 10% haagissuvila maksumusest). Lisaks tuleb Kasutajal tasuda kindlustusnõude menetlustasu 100€.

5. Rendiperiood
5.1. Minimaalne rent 3 päeva.

5.2. Rendifirma ja Kasutaja lepivad kokku arveldamise lõppkuupäeva ja kellaaja. Kasutaja on kohustatud tagastama haagissuvila kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta. Haagissuvilat ei tohi maha jätta. Kui haagissuvilat ei tagastata kokkulepitud ajaks kokkulepitud kohta, on Kasutaja kohustatud tasuma vastavalt punktile 12.

6. Renditasu
6.1. Kasutaja on kohustatud tasuma ettemaksu kogu rendiperioodi eest.

6.2. Haagissuvila rent ei sisalda: karavani puhastust. Kasutaja vastutab haagissuvila tagastamise eest KORRALIKULT PUHASTATUNA. Kui haagissuvilat ei ole soovi enne tagastamist puhastada, saab selle kokku leppida ja ette tasuda.

6.3. Üüritasu tuleb tasuda enne rendiaja algust.

7. Broneerimine
7.1. Broneerimine on võimalik e-posti teel info@rimtec.ee või kodulehe kaudu. Kinnitame saadavuse 24 tunni jooksul alates broneeringu tegemisest. Broneering jõustub peale broneerimistasu tasumist meie arveldusarvele IBAN: EE722200221081726784 (SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X) RIMTEC OÜ. See on teie broneeringu kinnitus. Broneerimistasu 50% kogu renditasust.

7.2. Kui Kasutaja tühistab broneeringu 30 päeva enne rendiperioodi, tagastame 100% broneerimistasust. Kui Kasutaja tühistab broneeringu kuni kaks nädalat enne rendiperioodi, tagastame 50% broneerimistasust. Kui Kasutaja tühistab broneeringu vähem kui kaks nädalat enne rendiperioodi, siis broneerimistasu me ei tagasta.

8. Garantiisumma
8.1. Kasutaja on kohustatud tasuma tagatissumma lepingu täitmise tagamiseks.

8.2. Garantii suurus on 300 EUR, mis on võrdne kindlustuse omavastutuse limiidi ja halduskulude (Kasko) summaga. Kui leping lõpetatakse ja seal pole pretensioone, tagastatakse garantiisumma.

9. Rendifirma kohustused
9.1. Rendifirma on kohustatud toimetama haagissuvila töökorras ja koos nõutava dokumentatsiooniga lepingus kokkulepitud kohta ja ajaks. Kui Rendifirma ei toimeta haagissuvilat lepingus kokkulepitud kohta ja ajaks kohale, on Kasutajal õigus saada allahindlust või leping üles öelda.

10. Kasutaja kohustused Caravanme kahjustumise, liiklusõnnetuse või varguse korral.
10.1. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Rendifirmat kahjustustest, liiklusõnnetustest, vargustest, vandalismist vms, kui vastavalt seadusele on Kasutaja kohustatud teavitama Päästeametit või politseid ning tegutsema vastavalt Rendifirma antud juhistele. rentimise alustamisel antud Rendifirma juhised.

10.2. Liiklusõnnetuse või Caravanme varguse korral on Kasutaja kohustatud sellest sündmusest politseid teavitama.

10.3. Liiklusõnnetuse korral koostab Kasutaja Rendifirmale üksikasjaliku kirjaliku akti. Õnnetusaruanne peab sisaldama eelkõige kõigi tunnistajate ja asjaosaliste nimesid ja aadresse, samuti kõikide osalenud haagissuvilate numbrimärke ning see tuleb üle anda täielikult täidetud ja allkirjastatuna.

10.4. Kui Kasutaja jätab mingil põhjusel aruande koostamata ja kindlustusselts keeldub seetõttu kahju hüvitamast, on Kasutaja kohustatud kahju täies ulatuses hüvitama.

11. Rendifirma vastutus haagissuvila rikke korral
11.1. Rendifirma ei vastuta kahju eest, mis haagissuvila rikke ja/või hilinemise korral tekiks Kasutajale otseselt või kaudselt. Rendiperioodi jooksul ilmneva rikke korral on Kasutajal õigus saada rendihinnast soodustust – ainult juhul, kui Rendifirma ei suuda tõendada, et on andnud endast parima, et haagissuvila töökorras hoida.

12. Haagissuvila tagastamine kokkulepitud ajal
12.1. Rendiperiood algab rendipäeval kell 15:00 ja lõpeb rendi lõppemise päeval kell 19:00, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Haagissuvila tuleks töökorras ja koos nõutava dokumentatsiooniga toimetada lepingus kokkulepitud kohta ja ajaks. Üürileping lõpeb haagissuvila tagastamisel kokkulepitud kohta ja ajaks
.

12.2. Kui haagissuvilat ei ole lepingus kokkulepitud kohta ja ajaks kohale toimetatud ning Kasutaja ei ole tagastamisaega pikendanud, teatab Rendifirma politseile, et haagissuvila on kadunud ja tagaotsitav ning tal on õigus võtta kohustus. muud vajalikud sammud.

12.3. Haagissuvila tagastamisel lepingus kokkulepitud ajast hiljem, on Rendifirmal õigus nõuda iga hilinenud päeva ja tunni eest kahekordset tasu (renditasu päevas x 2 :24), samuti Kasutajal on õigus nõuda kahekordset tasu. t saada tagasi renditasu ja tasuda kõik dokumentaalselt tõendatud kulud (broneeringud, piletid jne), mis tekivad järgmisele kasutajale selle viivituse põhjal.

13. Haagissuvila tagastamine
13.1. Lisatasude vältimiseks tagastage haagissuvila seest ja väljast puhtana.

13.2. Haagissuvilat pole vaja väljast puhastada. Kui haagissuvila on seest väga määrdunud, on Kasutaja kohustatud tasuma nii koristustasu kui ka leppetrahvi: sisekoristus 100 EUR .

13.3. Kui Rendifirmale tagastatud haagissuvila vajab remonti Kasutaja tegevuse või tegevusetuse tõttu, tasub Kasutaja lisaks remondikuludele ka lepingus kokkulepitud rendipäeva tasu. Kui Kasutaja loobub Haagissuvilast, tasub Kasutaja lepingujärgset tasu ostuväärtuse ulatuses.

14. Üürilepingu lõpetamine
14.1. Rendifirmal on õigus Rendileping üles öelda, kui saab teatavaks, et Kasutaja on rikkunud Üürilepingu tingimusi, esitanud ebaõigeid andmeid ja dokumente või ei ole kasutanud haagissuvilat nõuetekohaselt.

14.2.Kui haagissuvilat ei ole võimalik kasutada riknemise, rikke, õnnetuse või varguse tõttu, siis leping lõpetatakse Rendifirma teavitamise hetkel.

14.3. Kui Rendifirma nõuab õigustatult lepingu lõpetamist, tuginedes lepingu konkreetsele punktile, on Kasutaja kohustatud haagissuvila viivitamatult Rendifirmale tagastama.

15. Kasutajal on lubatud külastada Euroopa Liidu riike, olles eelnevalt Rendifirmaga riikide nimekirja kokku leppinud.
 

16. Renditud haagissuvilat on keelatud kasutada Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldaaviasse ja Türki sõitmiseks.
 

17. Vaidluste lahendamine
17.1. Kõik haagissuvila rendilepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Kasutaja vaheliste läbirääkimiste teel.

17.2. Erandjuhtudel, kui Rendifirma ja Kasutaja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

bottom of page